Přírodovědné lyceum

Přírodovědné lyceum (78-42-M/05) připravuje žáka ke studiu jak na vysokých školách, tak v oborech vyšších odborných škol zaměřených na biologii, chemii, životní prostředí, potravinářství, zemědělství apod.

Bude vzdělán tak, aby získal vědomosti, dovednosti a návyky potřebné nejen pro terciární, ale i pro celoživotní vzdělávání a vlastní uplatnění na trhu práce.

Pokud absolvent nebude pokračovat ve studiu, může se uplatnit, vzhledem k získaným obecně-odborným poznatkům z oblasti ekologie, chemie, geografie, ICT, potravinářství, zemědělství apod., v činnostech laboratorního i provozního charakteru, dále v administrativní a správní činnosti zejména v oblastech příslušné profilace. Může si také doplnit kvalifikaci pro výkon povolání v rámci dalšího vzdělávání formou kvalifikačních či rekvalifikačních kurzů.

Studijní obor sleduje tyto cíle:

Vzdělávací program je založen na širším všeobecně-vzdělávacím základu, se zastoupením všech všeobecně vzdělávacích předmětů obvyklých u lyceálních oborů (český jazyk a literatura, dva cizí jazyky, dějepis, zeměpis, občanská nauka, matematika, tělesná výchova, ekonomika, informační a komunikační technologie), avšak s rozšířenou výukou těch předmětů, jejichž hlubší znalost je požadovaným předpokladem pro další navazující vysokoškolské nebo vyšší odborné studium příslušného zaměření.

Jde především o přírodovědné předměty a matematiku, které jsou zařazeny ve větším rozsahu, než tomu bylo ve standardních oborech středního odborného vzdělávání i jako základ v gymnaziálním vzdělávání. Součástí vzdělávacího obsahu jsou i předměty aplikačního charakteru, které rozšiřují znalosti všeobecně-vzdělávacích předmětů o učivo související s budoucím studijním zaměřením.

V oboru Přírodovědné lyceum jsou vyučovány dva cizí jazyky. V jazyce anglickém, který je hlavním cizím jazykem, se navazuje na učivo základní školy, druhý cizí jazyk je volitelný a učí se od základů.

Žák může navštěvovat chemický kroužek, případně se podílet na aktivitách zaměřených na různé sportovní disciplíny. Oblíbená je činnost v chovatelském klubu.

Dokumenty

Starší vzdělávací dokumenty jsou k nahlédnutí na sekretariátu školy. Seznam učebnic je na stránce Žáci.

odpovídá: Mgr. Jana Vlčková